klachtenregeling

De school wil dat ouders tevreden zijn over het onderwijs dat wordt aangeboden, de faciliteiten die worden geboden en de manier waarop met de ouders en de kinderen wordt omgegaan. Daar wordt voortdurend aan gewerkt. Maar toch kan het voorkomen dat het anders loopt dan verwacht.

Daarom is binnen de Stichting CBO Zeist e.o. de onderstaande klachtenregeling opgesteld. De regeling geldt voor iedereen die betrokken is bij de school, zoals teamleden, ouders, verzorgers en bestuursleden en is bedoeld om ervoor te zorgen dat elke klacht op zorgvuldige wijze wordt behandeld.

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soort klachten:
* Groepsgerelateerde klacht
* Groepsoverschrijdende klacht
* School-/directieklacht

Groepsgerelateerde klacht
De groepsleerkracht is het beste op de hoogte van groepsgerelateerde zaken. Klachten met betrekking tot de groep waarin een kind zit, het onderwijs aan een kind of de leerkracht van een kind dienen eerst te besproken te worden met de groepsleerkracht.

Als ouders en/of de groepsleerkracht zich niet kunnen vinden in de mogelijke oplossing voor de klacht, wordt er een afspraak gemaakt met de teamleider. Deze zal, als lid van het managementteam, met de ouders en de groepsleerkracht de kwestie opnieuw bespreken en proberen een, voor iedere partij, acceptabele oplossing te vinden. Wanneer deze niet wordt gevonden, wordt de schooldirectie geïnformeerd. Deze gaat na of de klacht van de ouders zorgvuldig is behandeld en of aan alle vereisten met betrekking tot de door de ouders aangedragen kwestie is voldaan. Eventueel na hoor en wederhoor zal de schooldirectie de ouders het definitieve standpunt van de school laten weten.

Groepsoverschrijdende klacht
Onderwijsgerelateerde klachten, die betrekking hebben op een specifieke bouwgroep, worden in behandeling genomen door de betreffende teamleider. Deze zal, als lid van het managementteam, met de ouders de kwestie bespreken en proberen een, voor iedere partij, acceptabele oplossing te vinden. Wanneer deze niet wordt gevonden, wordt de schooldirectie geïnformeerd. Deze gaat na of de klacht van de ouders zorgvuldig is behandeld en of aan alle vereisten met betrekking tot de door de ouders aangedragen kwestie is voldaan. Eventueel na hoor en wederhoor zal de schooldirectie de ouders het definitieve standpunt van de school laten weten.

School-/directieklacht
Klachten die betrekking hebben op schoolgerelateerde zaken in brede zin en/of op de directie, kunnen de ouders direct voorleggen aan de schooldirectie. De schooldirectie kan, wanneer zij dat nodig vindt, het bestuur van Stichting CBO Zeist e.o. voor advies inschakelen en/of betrekken bij de behandeling van de kwestie.

Andere contactmogelijkheden

Interne vertrouwenspersoon

De Sluis heeft een interne vertrouwenspersoon, mevrouw Katianka Veen  Zij biedt een luisterend oor voor ouders en kan u eventueel behulpzaam zijn met de toeleiding naar de juiste persoon of instantie. Ze is via het telefoonnummer van school te bereiken of per mail via katinkaveen.sl@cbozeist.nl

Meldpunt pesten

Heeft u vragen over pesten? Of maakt u zich zorgen over pestgedrag?  De coördinator sociale veiligheid, mevr. Marga Brand is het aanspreekpunt en verantwoordelijke voor vragen en de afhandeling van situaties omtrent pesten op De Sluis. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer of via margabrand.sl@cbozeist.nl

In sommige situaties kan het voor ouders prettig zijn (eerst) een klacht te delen met een persoon buiten de school. Daarvoor is “5010”, de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders over onderwijs, beschikbaar. Ouders kunnen er terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Kijk voor meer informatie op de website www.ouders-5010.nl.

Ook kunnen ouders contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen de Stichting CBO Zeist e.o. Deze vertrouwens-persoon heeft de taak te onderzoeken of er door bemiddeling een oplossing voor de kwestie gevonden kan worden. Hij vormt de schakel tussen de ouders/verzorgers en de directie van de school en brengt advies uit aan beide partijen. Voor De Sluis wordt deze taak vervuld door  Mw. E. Brandsen  Tel. 06-33141362 email: ebrandsen@centraalnederland.nl

De externe vertrouwenspersoon
* Neemt klachten aan.
* Adviseert de klager over de beste aanpak.
* Bemiddelt.
* Helpt om de klacht om te zetten in een formele klacht met een bijbehorend dossier (als advisering en bemiddeling niet helpen).
* Doet onderzoek naar de klacht.
* Adviseert het bestuur.
* Geeft informatie over of begeleidt de klager naar de landelijke klachtencommissie.

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing,  dan kunt u als ouder of leerling ook een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de (klachten)procedures, de samenstelling van commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie: Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag, telefoon: 070-3861697.