Medezeggenschapsraad

De MR

De Sluis maakt onderdeel uit van de Stichting CBO Zeist . Binnen deze organisatie is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en per school een Medezeggenschapsraad (MR). Een MR is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf of instelling.

De bevoegdheden

De MR heeft eigen bevoegdheden. De advies- en instemmingbevoegdheid van de MR omvat alle aangelegenheden die van belang zijn voor de school. Deze aangelegenheden kunnen onder andere zijn het bestuursformatieplan, financiëring (begroting), taakbeleid, specifiek beleid (bijvoorbeeld ICT beleid), schooltijden (bijvoorbeeld inrichting van het continue rooster). Een aantal zaken worden binnen het CBO centraal geregeld. De MR wordt geïnformeerd waarna haar opinie wordt meegenomen in de GMR. Daar vindt besluitvorming plaats.

De MR De Sluis

De MR bestaat uit 5 leraren (personeelsgeleding) en 5 ouders (oudergeleding). Wij vergaderen gemiddeld 8 keer per jaar, op wisselende avonden van 20.00 tot 22.00 uur. Soms worden er voor een specifiek onderwerp extra vergaderingen ingelast (voorbeelden: sollicitatie procedure of continue rooster). Vergaderdata voor komend schooljaar moeten nog worden vastgesteld.

Hoe werkt de MR?

De werkstijl van de MR kenmerkt zich op dit moment vooral in het meedenken in de verdere ontwikkeling van De Sluis. De MR doet dit door de directie vragen te stellen en/of adviezen te geven. Indien het om instemmingbevoegdheid gaat zal de MR daar als geheel of als geleding haar instemming moeten geven, of hier voorwaarden aan moeten stellen. De invoering van het continurooster was dit schooljaar een actueel onderwerp.

Nog vragen? Stel deze aan één van de MR-leden .

  • Wie zitten er in de MR?
  • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de MR?
  • Wat betekent de MR voor mij als ouder?
  • Agenda en notulen vergaderingen MR

U kunt de MR mailen: mrdesluis@sl.cbozeist.nl