Ouderbijdrage

Het Sinterklaasfeest, de Ouderkerstopvang, de Paaslunch en het Slotfeest worden betaald van de oudergelden. Binnen onze leergemeenschap is het gebruikelijk dat ouders zo hun steentje bijdragen aan een inspirerend schoolklimaat. De Oudervereniging van De Sluis stelt de hoogte van het bedrag jaarlijks vast, int en legt aan alle ouders verantwoording af. U mag uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL49RABO140139729 t.n.v. 'Oudervereniging CBS De Sluis', o.v.v. naam en groep van het oudste kind.