Groepen

Onze school heeft achttien groepen. We zijn een buurtschool, daarom krijgen kinderen uit de omliggende wijken voorrang. Als uw kind vier is, kan het worden ingeschreven. Wij adviseren tijdige inschrijving (vanaf zes maanden) om teleurstelling later te voorkomen.

Het onderwijs in de groepen 1 en 2, is thematisch ingedeeld en gericht op leren door spelen. Vanaf groep 3 krijgen leerlingen de vakken taal, rekenen, wereldoriëntatie, expressie en godsdienstige vorming. Het zwaartepunt ligt op taal. Ongeveer veertig procent van de lestijd wordt hieraan besteed.

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, telt een groep maximaal tweeëndertig leerlingen en werken we met een leerlingvolgsysteem. Kinderen met leerproblemen krijgen specialistische begeleiding. Voor gymnastiek en muziek beschikken we over ervaren vakleerkrachten. Kind en Co is een vertrouwde partner voor buitenschoolse opvang.